khangduymobile

Điều Khoản & Điều Kiện dành cho thẻ thành viên Khang Duy Mobile

Điều Khoản & Điều Kiện dành cho thẻ thành viên Khang Duy

Terms & Conditions

Sử Dụng Thẻ/ Using card

▪    Bằng việc nhận, chấp nhận hoặc sử dụng Thẻ thành viên vàng Khang Duy (“Thẻ”), Quý khách được xem như là đã đọc, hiểu, chấp nhận và ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thẻ.

▪    By receiving, accepting or using Khang Duy gold membership card (“Card”), you are deemed to have read, understand, accept and be bound by the terms and conditions of the card.

▪    Thẻ được phát hành dưới dạng “Thẻ vàng”. Thẻ chỉ có giá trị sử dụng tại các cửa hàng Khang Duy ở Việt Nam (“Cửa hàng”).

▪    Card is released as a “Gold card”. Cards are only valid to use at Khang Duy Vietnam Stores (“Store”).

▪    Để được hưởng các ưu đãi và giảm giá. Quý khách sẽ được yêu cầu xuất trình Thẻ trước khi mua bất kỳ sản phẩm và dịch vụ tại cửa hàng.

▪    To be eligible for discounts and rebates. You will be asked to show the card before buying any products and services at the store.

▪    Tất cả các ưu đãi và giảm giá của chương trình Thẻ thành viên không được áp dụng với các sản phẩm đặc biệt, khuyến mãi, phiếu khuyến mãi và/hoặc các sản phẩm theo mùa hiện hành, trừ khi có quy định khác.

▪    All deals and discount  of card membership program not apply to special products, promotions, coupons, and / or the current seasonal products, unless specified otherwise.

 

Điều Kiện Làm Thẻ/ Conditions

▪    Tất cả công dân cư trú tại Việt Nam (có địa chỉ tại Việt Nam đầy đủ) sẽ đủ điều kiện để làm Thẻ Khang Duy .

▪    All citizens residing in Vietnam (Vietnam address in full) will be eligible to join Khang Duy membership program

▪    Khách hàng khi mua hàng tại các cửa hàng Khang Duy với bất kỳ hoá đơn trên 500.000 VNĐ tại cửa hàng sẽ đủ điều kiện để nhận một Thẻ Vàng. Quý khách có thể làm Thẻ vàng bằng cách điền vào mẫu đơn làm Thẻ vàng có tại hệ thống cửa hàng Khang Duy Việt Nam và nộp cùng với hóa đơn hợp lệ.

▪    Customers who make purchases at any store of iVina with invoices over 500,000 VNĐ  will be eligible to receive a Gold Card. You can make gold card by filling out the form and submitted with a valid invoice.

 

Ưu Đãi ĐặcBiệt/ Special Promotion

▪    Được tham gia các chương trình khuyến mãi, giảm giá dành cho thành viên (chương trình áp dụng cho từng khu vực và có thể thay đổi mà không báo trước)

▪    To participate in promotions, discounts for members (applicable to each program area and may change without notice)

▪    Được giảm giá 10% trực tiếp khi mua các sản phẩm phụ kiện không thuộc hãng Apple tại các cửa hàng Khang Duy

▪    10% reduction in direct purchase of 3rd party accessory products (non- Apple) at Khang Duy stores

▪    Thành viên Thẻ có thể được gửi thư mời đến cửa hàng tham dự những buổi tọa đàm, các buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm, thư mời  đặc biệt tham dự các sự kiện do Khang Duy tài trợ hoặc những chương trình khuyến mãi đặc biệt khác của iCenter

▪    Member may receive an invitation to attend the shop seminar, the showcase product launches, special invitations to attend events sponsored by Khang Duy or other special promotions of Khang Duy

 

 Quyền Thay Đổi/ Right to change

▪    Khang Duy Việt Nam được quyền sửa đổi hoặc bảo lưu các quyền lợi và ưu đãi của Thẻ thành viên trong bản điều khoản và điều kiện này ở mọi thời điểm và trong bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước. Tất cả thành viên Thẻ sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ sự thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung trong bản điều khoản và điều kiện này.

▪    Khang Duy Vietnam has the right to modify or retain the rights and privileges of membership card in the terms and conditions at any time and in any time without prior notice. All membership cards will be bound by any changes, modifications or additions in the terms and conditions.

 

 Quyền Quyết Định/ Right to decide

▪   Khang Duy Việt Nam có quyền quyết định tất cả những vấn đề liên quan đến Thẻ, ưu đãi và tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ưu đãi này. Trong mọi trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Khang Duy Việt Nam là quyết định cuối cùng mà không buộc phải trình bày bằng văn bản.

▪    Khang Duy Vietnam has the right to decide all matters relating to card, privileges and all matters related to this incentive program. In case of any dispute, the decision of Khang Duy Vietnam is final decision and do not had to present in writing.

▪    Thành viên Thẻ đảm bảo cung cấp cho Khang Duy tất cả các thông tin và chi tiết trong Đơn hoặc các giấy tờ liên quan đến chương trình Thẻ thành viên là chính xác và đúng sự thật.

▪    Members guarantee with Khang Duy that all the information and details in the application or papers relating to membership card programs are accurate and true.

▪    Khang Duy Việt Nam có quyền yêu cầu thành viên Thẻ cung cấp các giấy tờ bổ sung (như CMND hoặc hộ chiếu) để xác định danh tính, ngày sinh hoặc các thông tin cá nhân khác.

▪    Khang Duy Vietnam may request membership cards provide additional documentation (such as ID card or passport) to determine the identity, date of birth or other personal information.

 

Thông Tin Liên hệ/ Contact

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Thẻ thành viên, chương trình ưu đãi hoặc các điều kiện và điều khoản, Quý khách có thể liên hệ tới Khang Duy :

If you have any questions about membership cards, incentive programs or the terms and conditions, you may contact the Khang Duy :

 

Công ty TNHH TM DV Khang Duy

Địa chỉ: 557 Đường 3/2 P8 Q.10 Tp.HCM.

Website: khangduymobile.com

Đăng nhập

Đăng kí | Quên mật khẩu?